bréngen, verbe – apporter – participe passé bruecht

D bringen.

Indo-E *bher.

Une brouette = eng bruecht, (eng Schuppkoer Val de Sierck)